4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Wojskowa Asysta Honorowa
POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 przydziela

DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA
Plac Marszałka Jóżefa Piłsudskiego 4
00 - 909 Warszawa

dgw.wp.mil.pl

 

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
  •     Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
  •     Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
  •     Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
  •     Żołnierzy w służbie czynnej;
  •     Byłych żołnierzy zawodowych;
  •     Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);
decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych