4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
NSR

SZTAB GENERALNY WP

Wzorem innych państw NATO żołnierze rezerwy pełniący służbę w ramach Narodowych Siłach Rezerwowych przeznaczeni będą głównie do:

 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • realizacji zadań poza granicami kraju;
 • wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia remontu i rozkonserwowania sprzętu, pobierania zapasów itp.

Podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych będą żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz dotychczasowi żołnierze rezerwy. Ochotnicy, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani są tą formą służby będą kierowani do służby przygotowawczej. Promocję i rekrutację będą realizowały wojskowe komendy uzupełnień.

SZTAB GENERALNY WP

JAK ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM NSR:

 • złożyć wniosek do Wojskowej Komendy Uzupełnień;
 • dołączyć życiorys, odpis skrócony aktu urodzenia, świadectwo pracy, informację z KRK, zaświadczenie o zatrudnieniu;
 • inne dokumenty

DO WNIOSKU KANDYDAT DOŁĄCZA:

 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", w przypadku gdy osoba składająca wniosek pobiera naukę;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanych świadectw pracy;
 • uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • zaświadczenie pracodawcy, o którym mowa jest w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest pracownikiem;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe - Vademecum

 

 

BRAK WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRZEZNACZONYCH DLA ŻOŁNIERZY REZERWY W RAMACH NSR W 4. RWT SP

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych